CureZone
Old Format -> CureZone.INFO
Re: Inside the mind of Anders Behring Breivik (32)
Forum: Terrorism Debate Forum
 
 • Image Embedded Inside the mind of Anders Behring Breivik (32...   Webmaster   3y  7,325
  • Image Embedded ... ... ... ... ... ... ... Message po...   Webmaster   3y  7,038
   • Image Embedded 2010-02-16 19:25:24 ... ... ... According t...   Webmaster   3y  6,270
    • 2010-01-25 05:20:24 ... ... Public Enemy, Ca...   Webmaster   3y  6,616  
     This is my avatar. Click here to see my profile.
     Webmaster
     Re: Inside the mind of Anders Behring Breivik (32)

     Date: 7/23/2011 6:54:24 AM   ( 3y ago )
     Hits:   6616   Size: 7360 char.   Bad Message Alert: Alert Moderators on This BAD Message   Good Message Alert: Alert Moderators on This GOOD Message
     2010-01-25 05:20:24

     Public Enemy, Carl Christian,

     What you manage to come up with here is nothing but very nasty power control techniques.

     You claim that all Norwegians who do not follow Landsmo's container Gro Harlem Brundtland definition, are racist:

     "Everyone who has a Norwegian passport is fully valued Norwegian"

     ... Which means that even a Somali (with a Norwegian passport) who chews khat all day, who beats his wife and sends half of his money to al-Shabaab should be viewed as a full-blooded Norwegian?

     According to you, anyone in this country who dares to look at the Somali as anything other than a full-Norwegian is racists and need to be iron-branded in public?

     And you say that everyone who disagrees with your extreme kultur-Marxistic world view - the utopian, global citizen definition, is racists?

     In that case, I think you have labeled 95% of the world population exactly that ( racists ) but they (95%) just play a minor role, according to you?


     You are only committed to paralyze all the debate in society, to silence all those who are not of the same opinion as you, to exercise social control in line with the conservative Muslims in Greenland?

     As soon as a person takes off his "ideological hijab" that is where you are with your ideological gang to gang them, the troll you are.


     Sorry, but it does not work anymore. More and more people will be increasingly immune to your rule techniques due to the massive inflation of your rhetoric.

     I think the majority of Norwegians expect full cultural assimilation (European culture) to count all others as full Norwegians.
     The analysis of Hans is thus correct.

     Norwegian passport is irrelevant in this context. Get over it ...!
     :-)
     2010-01-24 10:45:19

     The problem with the Progress Party (FrP) have become that in their strugle to reach out to the multiculturalist standards and humanisms suicidal ideals, they have in many ways thrown out the baby with the bath water.

     Genuine resistance has been reduced to listening to the PR agency and do 2-3 tactical statements before each election, to ensure the votes from the majority.

     The vast majority of new faces in the Progress Party (Frp) is now politically correct career politicians and not in any way idealists who are willing to take risks and work for idealistic goals.

     The funny thing is that even though they have thrown almost all principles onto the garbage and reduced cultural struggle to "reduce the flow of asylum seekers to a few thousands", they are still burn-branded in public, ridiculed, harassed and isolated by the humanist-Marxist.


     Parliamentary Representatives from the Progress Party (Frp), should at least read the document every single day and involved a bit when it is their duty to be the people's voice. Unfortunately, very few of them at all know what the document.no is about, and fewer than 5% of them know what "taqiyya" and "naskh" is.

     F eksempel. når en samlet presse valgte å ignorere den Svenske og Franske intifadaen før forrige valg av strategiske årsaker, noe som senere kostet FrP kanskje 5%, burde Siv ha instruert alle sine folk om å ringe ned ARK og andre nyhetsredaksjoner og presset dem til å dekke dette om dette.


     For example, when a combined force chose to ignore the Swedish and French intifada before the last election due to strategic reasons, which later cost FrP maybe 5% of votes, shouldn't have Siv (FrP leader) instructed all of her people to call the ARK and other newsrooms and press them to cover this?

     De er sinnssykt flittige, dyktige på konsolidering og hardt-arbeidende og de fleste på høyresiden har mye å lære av dem.

     They are insanely hard-working, skilled in the consolidation and hard-working and most on the right side has a lot to learn from them.


     Written by Anders Behring Breivik on document.no
     Translated by Google translator
     http://translate.google.com/#auto|en|

     Original text in Norwegian:

     2010-01-25 05:20:24

     folkefiende, carlchristian,

     Det som dere presterer å komme med her er ikke noe annet enn svært stygge hersketeknikker.

     Dere påstår at alle nordmenn som ikke følger landsmo(r)deren Gro Harlem Brundtlands definisjon, er rasister:
     "Alle som til enhver tid innehar Norsk pass er fullverdige Nordmenn"... Som betyr at selv Somalieren (med norsk pass) som tygger khat hele dagen, banker kona og sender halve trygden til al-Shabaab skal sees på som en fullverdig Nordmann.

     Hvis noen i dette landet VÅGER å se på denne Somalieren som noe annet enn en fullverdig Nordmann er de rasister og må brennmerkes offentlig. Og dere sier at alle som er uenig med deres ekstreme kulturmarxistiske verdensoppfatning - den utopiske, verdensborger-definisjonen er rasister?

     I så fall tror jeg dere har stemplet 95% av verdens befolkning som nettopp dette men det spiller vel en mindre rolle for dere?

     Dere er kun opptatt av å paralysere all debatt i samfunnet, å kneble alle som ikke er av samme oppfatning som dere, å utøve sosial kontroll på lik linje med de konservative Muslimene på Grønland? Så snart en person tar av seg den "ideologiske hijaben" sin er dere der med en gang som det trollet dere er.

     Beklager, men det fungerer ikke lenger. Flere blir i økende grad immune mot hersketeknikkene deres pga massiv inflasjon i retorikken.

     Jeg tror flertallet av Nordmenn krever full kulturell assimilering (Europeisk kultur) for å regne andre som fullverdige Nordmenn. Hans sin analyse er således korrekt. Norsk pass er irrelevant i denne sammenheng. Get over it...!
     :-)     2010-01-24 10:45:19

     Problemet med FrP etterhvert har blitt at i deres etterstrebenhet etter å nå opp til de multikulturalistiske krav og humanismens suisidale idealer har de på mange måter kastet ut babyen med badevannet.

     Genuin motstand har blitt redusert til å lytte til PR-byrået og gjøre 2-3 taktiske uttalelser før hvert valg, for å sikre seg stemmene til kjernen.

     De aller fleste nye fjesene i FrP er i dag politisk korrekte karrierepolitikere og ikke på noen måte idealister som er villig til å ta risiko eller jobbe for idealistiske mål.

     Det komiske er at selv om de har kastet så og si alle prinsipper på søppeldynga og redusert kulturkampen til å "redusere asylstrømmen med et par tusen" blir de fortsatt brennmerket offentlig, latterliggjort, plaget og isolert av humanist-marxistene.

     Stortingsrepresentanter fra FrP, burde i det minste lest document hver eneste dag og engasjert seg litt da det er deres plikt å være folkets talerør. Dessverre er det svært få av dem som i det hele tatt vet hva document er for noe, og færre enn 5% av dem vet hva taqiyya og naskh er.

     F eksempel. når en samlet presse valgte å ignorere den Svenske og Franske intifadaen før forrige valg av strategiske årsaker, noe som senere kostet FrP kanskje 5%, burde Siv ha instruert alle sine folk om å ringe ned ARK og andre nyhetsredaksjoner og presset dem til å dekke dette om dette.

     Jeg har stor respekt for hvordan Marxist-humanist nettverkene i Norge klarer å benytte makten sin optimalt gjennom "force multiplication" og samarbeid.
     De er sinnssykt flittige, dyktige på konsolidering og hardt-arbeidende og de fleste på høyresiden har mye å lære av dem.


      
     Reply   CK  FCK  MCE
     Your reply:
     Printer-friendly version of this page
     Email this message to a friend
     Bookmark this page/Add to Favorites or press Ctrl+D
     Alert Webmaster & Moderators
     Bad Message Alert: Alert Moderators on This BAD Message  Good Message Alert: Alert Moderators on This GOOD Message
     How do you feel about this message?     Like     Dislike       Hide this question

     0 of 1 (0%) readers agree with this message.  Hide votes     What is this?
     How do you feel about this message?     Like     Dislike       Hide this question

     Find & Order All Messages Posted by Webmaster
     by
     DISCLAIMER
     Medianet Ads
  • Video Embedded Video uploaded by Anders Behring Breivik: Kni...   Webmaster   3y  6,688
  • Re: Inside the mind of Anders Behring Breivik...   peggyaus   3y  6,010
  • Image Embedded Victms faces   Webmaster   3y  6,123
 
Medianet Ads  
Medianet Ads

 
Back To Top

Selected Ads from CureZone Sponsors: Become a Sponsor

VIP

What is Nascent Iodine?
What is Nascent Iodine? How does it work? Click to learn Iodine’s hea...
Reusable Laundry System?
Never will you need to spend a penny on laundry detergent with this.
High Blood Pressure?
3 easy exercises drop blood pressure below 120/80 as soon as today
What is Inner Criticism?
Self criticism needs to be worked on at the subconscious level!
 
 

PLAT

Did you poop today?
All natural constipation relief!
Clove Parasite Cleanse
Hulda Clark Cleanses
Free Clark DVD!
Bestselling author Dr. Hulda Clark claims to have cured cancer
Your Ad Here
Place your ad here !
 
 

GOLD

Proven medical anti-diabetic benefits
Electrolyzed drinking water significantly reduces blood...
59-Year-Old Beats Stage IV Cancer Without Chemo
How did this 59-year-old survive stage IV lun...
Oleander Pure Concentrate Capsules
Leukemia and Cancer Immune System Support, 15% Off with CZ...
I Feel Healthy Again!
Learn How to Destroy Parasites And Be Free of Your Unbearable Symptoms ...
 
 

GOLD

Alkaline Ionized Water
Are there health benefits? What are people reporting?
Your Ad Here
Place your ad here !
Natural Cancer Remedies
 
 

SILVER

Lugol’s Iodine Free S&H
J.Crow’s® Lugol’s Iodine Solution. Restore lost reserves.
Moringa Super Herb
rebuild your immune system with Moringa Immune Boost
The Tesla Shield™
Transformational Technology For Mind Body And Soul.
The Best Years in Life
Naturally live longer, healthier and happier and avoid mainstream mana...
 
 
Back To Top How many people click on the sponsord links? Become a Sponsor

 


 

Donate to CureZone

 


Share:  Facebook  MySpace  Digg  Reddit  StumbleUpon  Furl this page  Delicious  BlinkList  dzone  Simpy.com  Fark.com  BlogMarks  Wists.com  Google
Translate This Page: 


Guest Book - Liver Flush FAQ - News - Link Exchange - Add URL - How To Exchange Links? - About Global Directory

Terms of Service - Privacy Policy - Spam Policy - Disclaimer - Guidelines & Rules - Forum Trolls - Fair use notice

Homepages:  Owen - Wrenn - Maya


CureZone Newsletter is distributed in partnership with www.netatlantic.com


Contact Us - About - Sponsors - StatsCopyright 2014  curezone.com


fetched in 0.59 sec at 11/27/2014 11:12:12 AM, requested by 54.204.168.212, referred by http://curezone.com/forums/fm.asp?i=1838153 , requested 1 pages during this session, y=4